Algemene voorwaarden
Eyeballs bv

Laatste wijziging: 27/12/2019

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen volgende betekenis:

Eyeballs: de firma EYEBALLS BV, ondernemingsnummer 0636.791.043, met maatschappelijke zetel te 9220 MOERZEKE, Bliekstraat 21.

Lead: ontvangen contactgegevens van natuurlijke personen of rechtspersonen aangeleverd door Eyeballs.

Klant: iedere rechtspersoon waarmee de firma EYEBALLS BV een overeenkomst heeft afgesloten.

Eindklant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarvan de gegevens zijn opgenomen in een lead.

Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke toezegging door de klant waarbij EYEBALLS BV als dienstverlener optreedt.

Overmacht: Enige situatie die de werking van EYEBALLS BV beperkt buiten haar wil om. Het gaat om bedrijfsstoringen of bedrijfsonderbrekingen ontstaan op welke wijze dan ook.

Campagne: reclamemateriaal dat door EYEBALLS BV opgemaakt wordt voor producten van de klant, met het oog op verwerven van potentiële kopers/huurders van het eindproduct van de klant.

Reclamemateriaal: foto, beeld, video, tekst – en /of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten.


Artikel 2: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten, tot stand gekomen op welke wijze dan ook, tussen Eyeballs en enige andere partij. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij Eyeballs optreedt als dienstverlener.

Artikel 3: Eenzijdige wijziging

Eyeballs behoudt zich het recht toe de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing en zullen via de website https://www.eyeballs.be kenbaar worden gemaakt. Indien om welke reden dan ook een van de bepalingen van deze voorwaarden nietig blijken te zijn, blijven de andere bepalingen onverminderd gelden.

Artikel 4: Dienstverlening

Eyeballs verbindt zich ertoe leads te leveren aan de klant, met het oog op de verkoop/verhuur van de klant van zijn eindproduct. Daartoe voert Eyeballs reclame voor het product van de klant, via eigen kanalen en kanalen van partnerbedrijven.

Eyeballs kan aan de klant richthoeveelheden aan leads opgeven welke zij zal trachten aan te leveren. Er wordt echter geen enkele garantie gegeven op die hoeveelheden, en het niet-behalen of overschrijven geeft geen aanleiding tot enigerlei compensatie of ontbinding van de overeenkomst.

Een lead kan exclusief aan één klant worden verkocht, of aan meerdere klanten. Dit wordt expliciet vermeld in de overeenkomst.

De klant dient de ontvangen lead binnen de 5 werkdagen te contacteren. Eyeballs engageert zich de lead zo snel mogelijk aan de klant te verstrekken.

Het is de klant niet toegelaten om de door Eyeballs aangeleverde lead of een deel daarvan door te geven of door te verkopen aan derden, zonder expliciet akkoord van Eyeballs.

Het is de klant niet toegestaan leads te weigeren/betwisten/terug te sturen. Iedere door Eyeballs aangeleverde lead die voldoet aan de in de paragraaf ‘definities’ vermelde criteria wordt gefactureerd, ongeacht de uitkomst of het eindresultaat.

Indien door Eyeballs een korting of actie wordt vermeld in het reclamemateriaal, verbindt de klant zich deze korting of actie effectief toe te passen op het door hem geleverde eindproduct. Eyeballs mag kortingen of acties enkel vermelden in campagnes na voorafgaande overeenstemming met de klant.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

De klant geeft Eyeballs de toestemming op het door hem aangeleverde reclamemateriaal te gebruiken voor campagnes, beheerd door Eyeballs zelf of partners. De klant wordt geacht de intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten te bezitten van het aangeleverde reclamemateriaal, en deze over te dragen aan Eyeballs binnen het raam van de campagnes.

Eyeballs engageert zich om de huisstijl van de klant te benaderen bij het maken van reclamemateriaal, indien hier uitdrukkelijk om verzocht wordt. Op het door Eyeballs aangemaakte reclamemateriaal berust auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. Het is de klant verboden dit reclamemateriaal te gebruiken/verveelvoudigen/na te maken of zonder uitdrukkelijke toestemming van Eyeballs.

Artikel 6: Overmacht - aansprakelijkheid

Eyeballs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van een of meerdere bepalingen van de overeenkomst indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van Eyeballs ontsnapt. Deze niet-naleving zal geen recht openen op enigerlei compensatie op welke wijze dan ook.

Eyeballs is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van een teleurstelling of gebrek tussen de klant en de eindklant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de commerciële relaties tussen hem en de eindklant.

Een eventuele aansprakelijkheid van Eyeballs ingevolge een grove schuld met een nadeel voor de klant als gevolg, is beperkt tot de directe schade. Eyeballs is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, of impact op de winst.

Artikel 7: Klachten

Alle klachten uitgaande van de klant dienen op onbetwistbare wijze ter kennis worden gebracht aan Eyeballs binnen periode van 15 dagen na vaststelling van het gebrek door de klant. Dit geldt ook voor tekortkomingen met betrekking tot de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Op de overeenkomsten van Eyeballs en deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Dendermonde.

Artikel 8: Contractuele wanprestatie – beëindiging overeenkomst

Eyeballs behoudt zich het recht voor om een overeenkomst stop te zetten, met inachtneming van een uitloopperiode van 14 dagen. Dit recht en deze periode zijn ook van toepassing indien de klant de overeenkomst wil beëindigen. Tijdens de bovenvermelde uitloopperiode worden nog leads aangeleverd voortkomend uit bestaande campagnes.

Artikel 9: Betalingen en modaliteiten

De betalingsvoorwaarden van Eyeballs hebben steeds voorrang op eventuele voorwaarden van de klant. Opmerkingen op, of betwisting van een door Eyeballs opgemaakte factuur moeten aangetekend verzonden worden aan onze hoofdzetel en dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Deze opmerkingen moeten bestaan uit een gedetailleerde en limitatieve opsomming van gebreken.

De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.

Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EURO, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

Bij niet-betaling op de vervaldag is tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd aan 1% per maand.

Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden is men gerechtigd om de diensten ogenblikkelijk te staken na het verstrijken van drie dagen volgend op de verzending van een aangetekende ingebrekestelling en zonder enige verhaalmogelijkheid ivm niet of niet tijdige indiening van de nodige documenten bij de bevoegde diensten.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement Dendermonde. Het Belgisch recht is steeds van toepassing. De persoonlijke aansprakelijkheid beperkt zich tot de bedragen gestipuleerd in de POLIS BA.

Op de bedragen vermeld op de facturen is BTW van toepassing. Deze is ten laste van de klant.

Artikel 10: Geheimhoudingsbeding

Het is Eyeballs en de klant verplicht commerciële en technische informatie evenals bedrijfsgeheimen waarvan zij kennis nemen via de andere partij geheim te houden. Deze informatie mag enkel worden gebruikt tijdens de duur van de overeenkomst en binnen het raam van de overeenkomst. De geheimhoudingsplicht geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11: Privacy en persoonsgegevens (AVG-GDPR)

De klant ontvangt van Eyeballs contactgegevens in de vorm van leads. De klant heeft de expliciete toestemming van de persoon vermeld in de lead om hem te contacteren omtrent een aanbod of voor het opmaken van een offerte. De gegevens mogen niet, zonder het bekomen van een eigen geldige rechtsgrond om de gegevens verder te verwerken, opgenomen worden in een nieuwsbrief of voor verdere direct marketingdoeleinden gebruikt worden. Tevens mogen deze gegevens niet verkocht worden of doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden worden gebruikt.

De klant verbindt er zich toe steeds passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de ontvangen persoonsgegevens, zodat de rechten van betrokkenen gewaarborgd zijn. De personen in dienst of werkzaam voor de klant hebben geheimhoudingsplicht over de gegevens waarmee zij in aanraking komen.

In geval van ontdekken van een datalek dat betrekking heeft op de persoonsgegevens van leads verkregen van Eyeballs, zal de klant Eyeballs zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, uiterlijk binnen de 24 uur na ontdekking. De klant zal voorts, op het eerste verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke, alle inlichtingen verschaffen die de verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen.

De klant verbindt er zich toe onmiddellijk gevolg te geven aan de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, die hen door Eyeballs ter kennis gebracht worden. Hieronder kan begrepen worden een verzoek tot wissen, wijzigen, verzet tegen verder gebruik, ...

De klant mag de gegevens niet verwerken buiten organisaties/landen die minimaal evenveel waarborgen bieden als de Europese Unie.